Kişisel Verilerin Korunması

TAKPA MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ olarak (“Şirket” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere işbu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

1- Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıdaki açıklamalar kapsamında işlenecektir.

Aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla tarafımıza ulaşmanız mümkündür.

Adres: Beşevler Sanayi Sitesi 26. Blok No:24 Nilüfer/Bursa-Türkiye
Telefon : 0224 441 04 90
E-posta : takpa@takpa.com

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimizde kısmi süreli, stajyer, öğrenci, aday çalışanlar da dahil tüm çalışanların ve aile bireylerinin, müşterilerin, tedarikçilerin, danışmanların, hissedarlarının, şirket yetkilileri ve şirket vekillerinin, sözleşme ilişkisinde bulunulan kişilerin ve bunların çalışanlarının, hukuki işlemlerin muhatabı olan ilgili tarafların, anket katılımcılarının ve ziyaretçilerin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri 6698 Sayılı Kanun kapsamında; tarafınızca iletilen veya kamu ve özel kurumları kapsayacak şekilde üçüncü kişilerden edinilen bilgileriniz dâhil kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgileriniz ve bize iletmiş olduğunuz tüm bilgileri ve Kanunen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan özlük bilgileriniz, sağlık bilgileriniz, varsa hukuki işlemler, Kurumdan olan hak ve alacaklarınız ile ilgili olarak kamu kurumları veya yargı organları tarafından gönderilen bilgilerinizi de kapsayan özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm bilgileri ifade eder.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Saklanması

Belirtilen kapsam doğrultusunda internet sitemizde mevcut iş ve staj başvuru formlarının ve iletişim sayfasındaki formun doldurulması yoluyla toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimiz saklama ve imha politikaları kapsamında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonimleştirilmektedir.

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, sahip oldukları haklar kapsamında aşağıda bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurabilir. Başvuru yöntemleri ilgili formda detaylandırılmıştır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KVKK Aydınlatma Beyanları

İndir

İlgili Kişi Başvuru Formu

İndir